شهریور ۱۴, ۱۳۹۷

بازدید جناب سرهنگ حسین زاده جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان از مجموعه های تولیدی قارچ یکتا‎

مرداد ۱۷, ۱۳۹۷
قارچ فرآوری

قارچ فرآوری

مرداد ۱۷, ۱۳۹۷
خاک پوششی

خاک پوششی

مرداد ۱۶, ۱۳۹۷
تصاویر بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از مجموعه های تولیدی شرکت قارچ یکتای سپاهان‎

تصاویر بازدید رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان از مجموعه های تولیدی شرکت قارچ یکتای سپاهان

‎‎

مرداد ۱۶, ۱۳۹۷
تصاویر بازدید معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از مجموعه های تولیدی شرکت قارچ یکتای سپاهان

تصاویر بازدید معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان از مجموعه های تولیدی شرکت قارچ یکتای سپاهان

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷
قارچ خوراکی

قارچ خوراکی

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷
بذر اسپان

بذر اسپان

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷
کمپوست قارچ

کمپوست قارچ