فرم استخدام شرکت قارچ یکتای سپاهان

اطلاعات فردی

وضعیت جسمانی

تحصیلات

میزان آشنایی با زبان انگلیسی:
دوره های آموزشی طی شده زبان انگلیسی:
آشنایی با کامپیوتر:

سوابق شغلی

سوابق دوره های تخصصی

(درصورت آشنایی از طریق معرف، ذکر نام وی الزامی است)

مشخصات سه نفر معرف(به جز بستگان درجه یک)
  • تکمیل این فرم هیچ گونه تعهد استخدامی برای این شرکت ایجاد نخواهد کرد.
  • توجه به فرم های استخدامی ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • اینجانب کلیه مطالب مندرج در این پرسشنامه را به صورت صحیح تکمیل نمودم و چنانچه مواردی خلاف واقع مشاهده گردد، شرکت قارچ یکتای سپاهان مجاز است همکاری خود را با اینجانب راسا و یک جانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نماید و مسؤلیت قانونی اظهارات کذب و تعقیب و مجازات اظهارات خلاف واقع به عهده اینجانب می باشد.