بسمه تعالی

فرم درخواست وام صندوق قرض الحسنه امام رضا(ع)

شرکت قارچ یکتای سپاهان

تعهدات وام گیرنده:
  • عضویت و افتتاح حساب پس انداز حداقل به مبلغ 1000000 ریال معادل صد هزار تومان در بانک قرض الحسنه شرکت الزامی می باشد.
  • وام گیـرنده اخلاقاً متعـهد به پرداخت به موقع اقساط و حق تعهد پس انداز در هر ماه می باشد.
  • وام گیرنده بایستی هیچگونه بدهی معوقه (اعم از اقساط وام دریافتی خود و کسانی که ضامن شده اند) نداشته باشد.
  • در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط، صندوق مجاز به دریافت مبلغ اقساط معوقه از حساب حقوق وام گیرنده خواهد بود.
  • ارائه گواهی کسر از حقوق با درج عنوان بانک قرض الحسنه رسالت الزامی است.
تعهدات ضامنین : 
  • ضامنین بایستی هیچگونه بدهی معوقه (اعم از اقساط وام دریافتی خود و کسانی که ضامن شده اند) نداشته باشد.
  • در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط توسط وام گیرنده، صندوق مجاز به دریافت مبلغ اقساط معوقه از حساب حقوق ضامنین خواهد بود .
  • ارائه گواهی کسر حقوق با درج عنوان بانک قرض الحسنه رسالت الزامی است.