فرم درخواست بازدید از مجموعه های

تولیدی شرکت قارچ یکتای سپاهان

 
ارسال نامه درخواست سازمانی:
نکات قابل توجه در خصوص بازدید از شرکت قارچ یکتای سپاهان: 
  • حضور یک نفر از گروه یا گروه های بازدید کننده به عنوان سرپرست بازدید که مسؤلیت پذیر بوده و کارهای کارپردازی را انجام دهد.
  • مسؤلیت اصلی بازدید های عمومی و تخصصی در زمان برگزاری و کنترل اسامی و تعداد بازدید کنندگان به عهده ی سرپرست آن ها می باشد و هیچ مسؤلیتی متوجه شرکت قارچ یکتای سپاهان نمی باشد.
  • کلیه مکان هایی که مورد بازدید متقاضیان قرار می گیرد در حکم محیط شرکت تلقی شده و تمام قوانین انظباطی شرکت در پوشش اسلامی، اخلاق اسلامی و ... در آن جاری می باشد.
  • بازدیدکنندگان در طول بازدید، ملزم به رعایت کلیه موازین قانونی، ایمنی، اخلاقی و اجتماعی می باشد. در غیر این صورت مسؤلیت ناشی از عدم رعایت به عهده ی سرپرست تیم بازدید می باشد و هیچ مسؤلیتی متوجه شرکت قارچ یکتای سپاهان نمی باشد.